Titulinis / Paslaugos / Vaikų ligų gydymas / Kaunas / Vaikų šlapimo takų infekcija – varginanti liga
Specialistai
Paslaugos

Vaikų šlapimo takų infekcija – varginanti liga

Vai­kų šla­pi­mo ta­kų in­fek­ci­ja daž­nai yra vien­kar­ti­nė li­ga, ku­ri grei­tai praei­na ir, jei rei­kia, gy­do­ma an­ti­bio­ti­kais. Ta­čiau „Gi­jos Kli­ni­kų“ vai­kų li­gų gy­dy­to­jai įspė­ja: lai­ku ne­pas­te­bė­tos ir ne­gy­do­mos šla­pi­mo ta­kų in­fek­ci­jos grei­tai tam­pa lė­ti­nės, o vė­les­niais gy­ve­ni­mo me­tais daž­nai bū­na inks­tų už­de­gi­mo ir jų ne­pa­kan­ka­mu­mo prie­žas­tis.

Kas yra šla­pi­mo ta­kų in­fek­ci­ja?

Šla­pi­mo ta­kų in­fek­ci­ja – mik­roor­ga­niz­mų su­kel­tas šla­pi­mo or­ga­nų sis­te­mos už­de­gi­mas. Pa­gal bak­te­ri­nio pro­ce­so lo­ka­li­za­ci­ją ga­li bū­ti skirs­to­ma: apa­ti­nių šla­pi­mo or­ga­nų in­fek­ci­ja, vir­šu­ti­nių šla­pi­mo or­ga­nų in­fek­ci­ja, ne­pa­tiks­lin­tos lo­ka­li­za­ci­jos šla­pi­mo or­ga­nų in­fek­ci­ja, be­si­mpto­mė bak­te­riu­ri­ja.

Kaip daž­nai vai­kai ser­ga šia li­ga? Koks li­gos pa­pli­ti­mo mas­tas?

Šla­pi­mo or­ga­nų in­fek­ci­ja yra daž­na kū­di­kių ir vai­kų li­ga. Ja ser­ga apie 3,6 pro­c. ber­niu­kų ir apie 11 pro­c. mer­gai­čių. Ke­lis kar­tus daž­niau ser­ga mer­gai­tės nei ber­niu­kai. Kū­di­kiai ir pir­mų me­tų vai­kai ser­ga daž­niau.

Ko­kius simp­to­mus pa­ju­tus rei­kia kreip­tis į gy­dy­to­ją?

Ūmaus pie­lo­nef­ri­to simp­to­mai – karš­čia­vi­mas dau­giau kaip 38 °C, ga­li bū­ti apsinuodijimas, pil­vo ar šo­no skaus­mas. Esant ūmiam cis­ti­tui, ga­li bū­ti daž­nas, skaus­min­gas šla­pi­ni­ma­sis. Kreip­tis į gy­dy­to­ją rei­kia, jei­gu vai­kas karš­čiuo­ja dau­giau kaip tris pa­ras, tem­pe­ra­tū­ra aukšta ir sun­kiai krin­ta, jei nė­ra ka­ta­ro po­žy­mių. Tuomet rei­ka­lin­gi krau­jo ir šla­pi­mo ty­ri­mai. Ne­del­siant kreip­tis į me­di­kus rei­kia, jei vai­kas karš­čiuo­ja il­gai, jei sun­kiai krin­ta tem­pe­ra­tū­ra net pa­var­to­jus vais­tų, jei vai­kas nu­sto­ja šla­pin­tis, at­si­ran­da neu­ro­lo­gi­nė simp­to­ma­ti­ka.

Ko­kios šios li­gos prie­žas­tys? Ar ją sun­ku diag­no­zuo­ti?

Jų yra daug. Tai ana­to­mi­niai ypa­tu­mai (silp­nos an­ti­bak­te­ri­nės vai­ko glei­vi­nių ir šla­pi­mo sa­vy­bės), apa­ti­nių šla­pi­mo or­ga­nų dis­funk­ci­ja, įgim­tos ano­ma­li­jos, vi­du­rių už­kie­tė­ji­mas, išo­ri­nių ly­ti­nių or­ga­nų už­de­gi­mas, ki­tų li­gų gy­dy­mas an­ti­bio­ti­kais, ly­ti­nis ak­ty­vu­mas. Diag­no­zė nu­sta­to­ma anam­ne­ze, ob­jek­ty­viu iš­ty­ri­mu, krau­jo, šla­pi­mo ty­ri­mais, šla­pi­mo pa­sė­liu, ult­ra­gar­so ty­ri­mu.

Kaip gy­do­mos šla­pi­mo ta­kų in­fek­ci­jos?

Gy­do­ma an­ti­bio­ti­ko­te­ra­pi­ja pa­gal su­kė­lė­ją, ku­ris išau­ga iš šla­pi­mo pa­sė­lio. Liau­diš­kų gy­dy­mo bū­dų nė­ra, ta­čiau profilaktiškai tin­ka įvai­rūs span­guo­lių pre­pa­ra­tai, span­guo­lės.

 

VAIKŲ LIGŲ GYDYTOJAI KAUNE

Užsisakydami naujienlaiškį gausite aktualią informaciją apie medicinos inovacijas, klinikos gydytojus ir specialius pasiūlymus.