Titulinis / Naujienos / Vaikų šlapimo takų infekcija – varginanti liga

Vaikų šlapimo takų infekcija – varginanti liga

Vai­kų šla­pi­mo ta­kų in­fek­ci­ja daž­nai yra vien­kar­ti­nė li­ga, ku­ri grei­tai praei­na ir, jei rei­kia, gy­do­ma an­ti­bio­ti­kais. Ta­čiau „Gi­jos Kli­ni­kų“ vai­kų li­gų gy­dy­to­ja Ger­da Verb­liu­ge­vi­čiū­tė įspė­ja: lai­ku ne­pas­te­bė­tos ir ne­gy­do­mos šla­pi­mo ta­kų in­fek­ci­jos grei­tai tam­pa lė­ti­nės, o vė­les­niais gy­ve­ni­mo me­tais daž­nai bū­na inks­tų už­de­gi­mo ir jų ne­pa­kan­ka­mu­mo prie­žas­tis.

Kas yra šla­pi­mo ta­kų in­fek­ci­ja?

Šla­pi­mo ta­kų in­fek­ci­ja – mik­roor­ga­niz­mų su­kel­tas šla­pi­mo or­ga­nų sis­te­mos už­de­gi­mas. Pa­gal bak­te­ri­nio pro­ce­so lo­ka­li­za­ci­ją ga­li bū­ti skirs­to­ma: apa­ti­nių šla­pi­mo or­ga­nų in­fek­ci­ja, vir­šu­ti­nių šla­pi­mo or­ga­nų in­fek­ci­ja, ne­pa­tiks­lin­tos lo­ka­li­za­ci­jos šla­pi­mo or­ga­nų in­fek­ci­ja, be­si­mpto­mė bak­te­riu­ri­ja.

Kaip daž­nai vai­kai ser­ga šia li­ga? Koks li­gos pa­pli­ti­mo mas­tas?

Šla­pi­mo or­ga­nų in­fek­ci­ja yra daž­na kū­di­kių ir vai­kų li­ga. Ja ser­ga apie 3,6 pro­c. ber­niu­kų ir apie 11 pro­c. mer­gai­čių. Ke­lis kar­tus daž­niau ser­ga mer­gai­tės nei ber­niu­kai. Kū­di­kiai ir pir­mų me­tų vai­kai ser­ga daž­niau.

Ko­kius simp­to­mus pa­ju­tus rei­kia kreip­tis į gy­dy­to­ją?

Ūmaus pie­lo­nef­ri­to simp­to­mai – karš­čia­vi­mas dau­giau kaip 38 °C, ga­li bū­ti apsinuodijimas, pil­vo ar šo­no skaus­mas. Esant ūmiam cis­ti­tui, ga­li bū­ti daž­nas, skaus­min­gas šla­pi­ni­ma­sis. Kreip­tis į gy­dy­to­ją rei­kia, jei­gu vai­kas karš­čiuo­ja dau­giau kaip tris pa­ras, tem­pe­ra­tū­ra aukšta ir sun­kiai krin­ta, jei nė­ra ka­ta­ro po­žy­mių. Tuomet rei­ka­lin­gi krau­jo ir šla­pi­mo ty­ri­mai. Ne­del­siant kreip­tis į me­di­kus rei­kia, jei vai­kas karš­čiuo­ja il­gai, jei sun­kiai krin­ta tem­pe­ra­tū­ra net pa­var­to­jus vais­tų, jei vai­kas nu­sto­ja šla­pin­tis, at­si­ran­da neu­ro­lo­gi­nė simp­to­ma­ti­ka.

Ko­kios šios li­gos prie­žas­tys? Ar ją sun­ku diag­no­zuo­ti?

Jų yra daug. Tai ana­to­mi­niai ypa­tu­mai (silp­nos an­ti­bak­te­ri­nės vai­ko glei­vi­nių ir šla­pi­mo sa­vy­bės), apa­ti­nių šla­pi­mo or­ga­nų dis­funk­ci­ja, įgim­tos ano­ma­li­jos, vi­du­rių už­kie­tė­ji­mas, išo­ri­nių ly­ti­nių or­ga­nų už­de­gi­mas, ki­tų li­gų gy­dy­mas an­ti­bio­ti­kais, ly­ti­nis ak­ty­vu­mas. Diag­no­zė nu­sta­to­ma anam­ne­ze, ob­jek­ty­viu iš­ty­ri­mu, krau­jo, šla­pi­mo ty­ri­mais, šla­pi­mo pa­sė­liu, ult­ra­gar­so ty­ri­mu.

Kaip gy­do­mos šla­pi­mo ta­kų in­fek­ci­jos?

Gy­do­ma an­ti­bio­ti­ko­te­ra­pi­ja pa­gal su­kė­lė­ją, ku­ris išau­ga iš šla­pi­mo pa­sė­lio. Liau­diš­kų gy­dy­mo bū­dų nė­ra, ta­čiau profilaktiškai tin­ka įvai­rūs span­guo­lių pre­pa­ra­tai, span­guo­lės.

INFEKCIJOS KAINA – REAKTYVIOSIOS ARTROPATIJOS

 

„Gi­jos Kli­ni­kų“ vai­kų li­gų gy­dy­to­ja, vai­kų reu­ma­to­lo­gė Arū­nė Ra­ma­naus­kie­nė pa­tei­kia ne­džiu­gią sta­tis­ti­ką – reak­ty­vio­sio­mis art­ro­pa­ti­jo­mis (RA) ser­ga ke­tu­ri iš de­šim­ties vai­kų. Daž­niau­siai ši li­ga paliečia 3–12 me­tų vai­kus.

Ke­liais sa­ki­niais api­bū­din­ki­te šią li­gą – ką reiš­kia reak­ty­vio­sios art­ro­pa­ti­jos?

Tai są­na­rių nein­fek­ci­nis už­de­gi­mas, at­si­ran­dan­tis po per­si­rgtos in­fek­ci­jos, su­ke­lian­tis są­na­rių skaus­mą, pa­ti­ni­mą.

Ko­kie pir­mie­ji simp­to­mai ir ko­kie – jau li­gai pa­žen­gus?

RA pa­si­reiš­kia po per­si­rgtų virš­ki­ni­mo trak­to, vir­šu­ti­nių kvė­pa­vi­mo ta­kų, šla­pi­mo ta­kų in­fek­ci­jų praė­jus 1–4 sa­vai­tėms. At­si­ran­da są­na­rių pa­ti­ni­mas, skaus­mas. Ga­li at­si­ras­ti nuo­var­gis, karš­čia­vi­mas, kris­ti svo­ris. Daž­niau­siai pa­žei­džia­mi stam­bie­ji są­na­riai (ke­lių, čiur­nų, klu­bų), re­čiau – smul­kie­ji (ko­jų ar ran­kų pirš­tų są­na­riai). Li­gos pra­džio­je skaus­mas bū­na di­de­lis, ga­li pa­raus­ti pa­žeis­to są­na­rio oda, at­si­ras­ti bė­ri­mų. Re­tai, ta­čiau ga­li­mi ir glei­vi­nių pa­ki­ti­mai (at­si­ran­da ope­lių bur­nos glei­vi­nė­je, akių jun­gi­nės už­de­gi­mas).

Ka­da rei­kė­tų kreip­tis į gy­dy­to­ją?

Jei­gu at­si­ran­da stip­rus są­na­rių skaus­mas ar pa­ti­ni­mas.

Ko­kios šios li­gos prie­žas­tys?

Tiks­li šios li­gos etio­lo­gi­ja iki šiol ne­ži­no­ma, ta­čiau ma­no­ma, kad mik­roor­ga­niz­mai ir imu­ni­niai pro­ce­sai tu­ri di­džiau­sią įta­ką šiai li­gai at­si­ras­ti (daž­niau­siai gram­nei­gia­mi mik­roor­ga­niz­mai: chla­mi­di­jos, sal­mo­ne­lės, ši­ge­lės, kam­pi­lo­bak­te­ri­jos, jer­si­ni­jos, taip pat strep­to­ko­kai, bo­re­li­jos ir kt.).

Kaip diag­no­zuo­ja­mos reak­ty­vio­sios art­ro­pa­ti­jos?

Li­ga diag­no­zuo­ja­ma įver­ti­nus li­gos anam­ne­zę, kli­ni­ki­nę pa­cien­to būk­lę, krau­jo ty­ri­mus, vaiz­di­nius pa­žeis­tų są­na­rių ty­ri­mus.

Kaip li­ga gy­do­ma? Ar ji iš­gy­do­ma, ar tik pri­slo­pi­na­ma?

Li­ga iš­gy­do­ma, ta­čiau ga­li kar­to­tis. Li­gos pra­džio­je ski­ria­mas gy­dy­mas ne­ste­roi­di­niais vais­tais nuo už­de­gi­mo (vai­kams – ibup­ro­fe­nas, dik­lo­fe­na­kas, nap­rok­se­nas), rea­bi­li­ta­ci­ja są­na­rio skaus­mui ir už­de­gi­mui ma­žin­ti. Sis­te­mi­niai gliu­ko­kor­ti­koi­dai vai­kų RA me­tu ski­ria­mi la­bai re­tai. Jei­gu li­ga ne­pa­si­duo­da gy­dy­mui dau­giau ne­gu še­šias sa­vai­tes, rei­kia tir­ti dėl ga­li­mo jau­nat­vi­nio reu­ma­toi­di­nio art­ri­to ir skir­ti atitinkamą gy­dy­mą.

Ar pro­fi­lak­ti­niai pa­tik­ri­ni­mai ga­li pa­dė­ti už­kirs­ti ke­lią šiai li­gai?

Pro­fi­lak­ti­kos nuo RA nė­ra. Pa­kan­ka­mas fi­zi­nis ak­ty­vu­mas, vi­sa­ver­tė mi­ty­ba, svei­kas gy­ve­ni­mo bū­das le­mia stip­res­nį imu­ni­te­tą, o tai už­ker­ta ke­lią daž­nam ser­ga­mu­mui in­fek­ci­nė­mis li­go­mis. Kai imu­ni­te­tas stip­rus, ti­ki­my­bė sirg­ti RA yra ma­žes­nė.

Gal ži­no­te tin­ka­mų liau­diš­kų gy­dy­mo bū­dų?

Prie­mo­nės, ma­ži­nan­čios už­de­gi­mą (ci­ber­žo­lės, gluos­niai). Na­tū­ro­pa­tai re­ko­men­duo­ja ger­ti ar­ba­tas, už­pi­lus, tink­tū­ras, ku­rios tu­ri bū­ti var­to­ja­mos il­gą lai­ką su per­trau­ko­mis, sie­kiant su­ma­žin­ti už­de­gi­mo pro­ce­sus or­ga­niz­me, ta­čiau jei li­ga paū­mė­ja, to­kios prie­mo­nės ne­veiks­min­gos ir ne­re­ko­men­duo­ja­mos.

 

Šaltinis: žurnalas Sveikata.