Titulinis / Naujienos / Ar­te­ri­nė hi­per­ten­zi­ja – il­gam, bet val­do­ma

Ar­te­ri­nė hi­per­ten­zi­ja – il­gam, bet val­do­ma

Kli­ni­ki­nė­je pra­kti­ko­je gau­sė­ja pa­tir­čių, kai pa­cien­tams kontroliuojant svorį, re­gu­lia­riai už­sii­mant fi­zi­ne veik­la, lai­kan­tis svei­kos mi­ty­bos prin­ci­pų pa­vyks­ta ko­re­guo­ti krau­jos­pū­dį ir su­ma­žin­ti var­to­ja­mų me­di­ka­men­tų skai­čių ir jų do­zes. Ko­kio re­ži­mo lai­ky­tis, no­rint iš­veng­ti krau­jos­pū­džio pa­di­dė­ji­mo? Kaip val­dy­ti jau diag­no­zuo­tą li­gą? Į klausimus atsako „Gijos Klinikų“ kardiologės.

 

Kardiologė Emi­li­ja Sa­ka­vi­čiū­tė

Ką da­ry­ti na­mie, pa­ki­lus krau­jos­pū­džiui? Pir­miau­sia rei­kė­tų jį pa­si­ma­tuo­ti dar­kart. Prieš ma­tuo­jant krau­jos­pū­dį re­ko­men­duo­ja­ma bent 5 mi­nu­tes ra­miai pa­sė­dė­ti, ne­ger­ti ka­vos, ne­rū­ky­ti, neuž­siim­ti in­ten­sy­via fi­zi­ne veik­la. Svar­bu įver­tin­ti, ar nė­ra ki­tų veiks­nių, dėl kurių kraujospūdis gali pakilti, to­kių kaip pa­ki­lu­si tem­pe­ra­tū­ra ar di­de­lis nuo­var­gis. Pa­ban­dy­ki­te at­lik­ti kvė­pa­vi­mo pra­ti­mų, iš­ger­ki­te van­dens – tuo­met pa­si­ma­tuo­ki­te dar kar­tą. Jei­gu lai­ko­si aukš­tas krau­jos­pū­dis, daž­niau­siai pir­mos pa­gal­bos vais­tas yra kap­top­ri­lis, ta­čiau bū­ti­na ap­si­lan­ky­ti pas šei­mos gy­dy­to­ją, kad jis įver­tin­tų kli­ni­ki­nę si­tua­ci­ją, pa­gal tai su­pla­nuo­tų bū­ti­nus ty­ri­mus ir pa­skir­tų tin­ka­mą gy­dy­mą. Jei krau­jos­pū­dis iš­lie­ka itin aukš­tas, at­si­ran­da stip­rus gal­vos skaus­mas, py­ki­ni­mas, vė­mi­mas, bū­ti­na kvies­ti grei­tą­ją me­di­ci­nos pa­gal­bą. Pa­čiam gy­dy­tis ar­te­ri­nės hi­per­ten­zi­jos ne­re­ko­men­duo­ja­ma. Žmo­gus ga­li il­gą lai­ką jaus­tis ge­rai, jei krau­jos­pū­dis di­dė­ja pa­laips­niui, ma­ny­da­mas, kad dėl to jo ko­re­guo­ti ne­rei­kia, ta­čiau krau­ja­gys­lių, inks­tų, akių ir ki­tų or­ga­nų-tai­ki­nių pa­žai­da vyks­ta ir be simp­to­mų, to­dėl re­ko­men­duo­ja­ma aukš­tą krau­jos­pū­dį pra­dė­ti ko­re­guo­ti ne­del­siant. Pra­di­nį ar­te­ri­nės hi­per­ten­zi­jos gy­dy­mą ga­li pa­skir­ti šei­mos gy­dy­to­jas, ta­čiau bū­ti­nas to­les­nis pa­cien­to iš­ty­ri­mas pas kar­dio­lo­gą, of­tal­mo­lo­gą dėl ga­li­mos or­ga­nų-tai­ki­nių pa­žai­dos, šir­dies struk­tū­ri­nių pa­ki­ti­mų, ga­li­mos iše­mi­nės šir­dies li­gos, ka­dan­gi ar­te­ri­nė hi­per­ten­zi­ja su­si­ju­si ir su pa­di­dė­ju­sia šios li­gos ri­zi­ka. Jei krau­jos­pū­dis pa­di­dė­ja dėl psi­choe­mo­ci­nių veiks­nių, tuo­met vais­tų var­to­ji­mas ga­li bū­ti lai­ki­nas ir, ko­re­ga­vus stre­si­nius veiks­nius, dar­bo ir poil­sio re­ži­mą, krau­jos­pū­dis ga­li grįž­ti į nor­mos ri­bas. Ta­čiau daž­niau­siai rei­ka­lin­gas il­ga­lai­kis an­ti­hi­per­ten­zi­nių me­di­ka­men­tų var­to­ji­mas.

 

Kardiologė Ag­nė Liui­zė
Sie­kiant iš­veng­ti ar­te­ri­nės hi­per­ten­zi­jos iš­si­vys­ty­mo ar jau su­si­rgus su­val­dy­ti šią li­gą ir su­ma­žin­ti krau­jos­pū­dį, svei­ka gy­ven­se­na yra vie­nas svar­biau­sių as­pek­tų. Svei­ka­tai pa­lan­kus gy­ve­ni­mo bū­das su­si­de­da ne tik iš svei­kos mi­ty­bos, svo­rio ma­ži­ni­mo, esant ant­svo­riui ar nu­tu­ki­mui, re­gu­lia­raus fi­zi­nio ak­ty­vu­mo, ne­rū­ky­mo ir al­ko­ho­lio su­var­to­ji­mo ri­bo­ji­mo, bet ir tin­ka­mo stre­so val­dy­mo, triukš­min­gos, už­terš­tos ap­lin­kos ven­gi­mo ir ko­ky­biš­ko mie­go. Tei­gia­ma, kad svei­kai gy­ve­nan­čių as­me­nų vi­du­ti­nis ar­te­ri­nis krau­jos­pū­dis yra maž­daug 4–5 mmHg ma­žes­nis, net ir ne­pai­sant tu­ri­mos ge­ne­ti­nės ar­te­ri­nio krau­jos­pū­džio pa­di­dė­ji­mo ri­zi­kos. Pa­sau­lio svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­ja (PSO), no­rint iš­veng­ti ar­te­ri­nio krau­jos­pū­džio pa­di­dė­ji­mo ar kont­ro­liuo­ti jį jau esant diag­no­zuo­tai ar­te­ri­nei hi­per­ten­zi­jai, re­ko­men­duo­ja lai­ky­tis DASH die­tos (angl. die­ta­ry ap­proa­ches to stop hy­per­ten­sion – pa­siū­ly­mai, kaip mi­ty­ba su­stab­dy­ti hi­per­ten­zi­ją), ku­ri siū­lo ri­bo­ti so­čių­jų rie­ba­lų, rau­do­nos mė­sos su­var­to­ji­mą, var­to­ti dau­giau dar­žo­vių, švie­žių vai­sių (4–5 po­rci­jos, bent 300 g, per die­ną), žu­vies (1–2 kar­tus per sa­vai­tę), ne­sū­dy­tų rie­šu­tų (iki 30 g per die­ną), ne­so­čių­jų rie­ba­lų rūgš­čių (avo­ka­dų, aly­vuo­gių alie­jaus), lie­so pie­no pro­duk­tų ir rink­tis su­dė­ti­nius ang­lia­van­de­nius ir mais­tą, ku­ria­me gau­su skai­du­lų (30–45 g per die­ną). Be­je, ty­ri­mais įro­dy­ta, kad, no­rint kont­ro­liuo­ti ar­te­ri­nį krau­jos­pū­dį ir iš­veng­ti jo pa­di­dė­ji­mo, svar­biau­si mi­ty­bos as­pek­tai yra ma­žin­ti drus­kos (NaCl) su­var­to­ji­mą iki 5–6 g per die­ną (1 ar­ba­ti­nio šaukš­te­lio) ir di­din­ti ka­lio su­var­to­ji­mą (var­to­ti dau­giau ka­lio tu­rin­čių pro­duk­tų ar mais­to pa­pil­dų). Ką da­ry­ti na­mie, pa­ki­lus krau­jos­pū­džiui? Ga­li pa­dė­ti lė­tas, gi­lus kvė­pa­vi­mas at­si­gu­lus ke­le­tą mi­nu­čių ar­ba pa­si­vaikš­čio­ji­mas gry­na­me ore. Ta­čiau nė­ra ste­buk­lin­go liau­dies re­cep­to krau­jos­pū­džiui ma­žin­ti. Svar­biau­sia – ko­re­guo­ti ri­zi­kos veiks­nius, gy­ven­ti svei­kai, lai­ky­tis dar­bo ir poil­sio re­ži­mo, kad ri­zi­ka kil­ti krau­jos­pū­džiui bū­tų kuo ma­žes­nė.

Šaltinis: žurnalas „Sveikata“, Dalia Juškienė. 

Užsisakydami naujienlaiškį gausite aktualią informaciją apie medicinos inovacijas, klinikos gydytojus ir specialius pasiūlymus.