Titulinis / Naujienos / Ap­si­lan­ky­mas pas gi­ne­ko­lo­gą tu­rė­tų tap­ti įpro­čiu

Ap­si­lan­ky­mas pas gi­ne­ko­lo­gą tu­rė­tų tap­ti įpro­čiu

Pro­fi­lak­ti­nis ap­si­lan­ky­mas pas gi­ne­ko­lo­gą pa­de­da lai­ku pa­ste­bė­ti dau­gy­bę li­gų, jas diag­no­zuo­ti ir sėk­min­gai gy­dy­ti. Mat ser­gant kai ku­rio­mis li­go­mis aiš­kių simp­to­mų ga­li­ma ne­jaus­ti, ta­čiau už­leis­tos li­gos pa­da­ri­niai bus la­bai ne­ma­lo­nūs.

Kaip tei­gia „Gi­jos Kli­ni­kų“ aku­še­rė-gi­ne­ko­lo­gė Rū­ta Ve­lič­kie­nė, kiek­vie­na svei­ka mo­te­ris pas gi­ne­ko­lo­gą tu­rė­tų ap­si­lan­ky­ti bent kar­tą per me­tus. Mo­te­rims, ku­rių šei­mo­je yra ar bu­vo ser­gan­čių bet ko­kio­mis on­ko­lo­gi­nė­mis li­go­mis, ver­tė­tų ap­si­lan­ky­ti bent du kar­tus per me­tus. Spe­cia­lis­tas mo­te­riai ga­li pa­tar­ti lan­ky­tis pas gi­ne­ko­lo­gą ir daž­niau, ypač kai esa­ma tam tik­rų simp­to­mų: su­tri­ku­sios ar skaus­min­gos mė­ne­si­nės, pa­gau­sė­ju­sios iš­sky­ros, dis­kom­for­tas ar skaus­mas pil­vo sri­ty­je, skaus­min­gi ly­ti­niai san­ty­kiai. Daž­niau ap­si­lan­ky­ti pas spe­cia­lis­tą tu­rė­tų ir tos, ku­rioms il­gai ne­si­se­ka pa­sto­ti ar tu­ri nu­si­skun­di­mų, ku­rių prie­žas­tys nei­šaiš­kin­tos.

„Ži­no­ma, tik­ri­ni­ma­sis nuo li­gos neap­sau­go, bet pa­de­da anks­ti ją diag­no­zuo­ti ir iš­veng­ti blo­giau­sių pa­da­ri­nių, – sa­ko spe­cia­lis­tė. – Pro­fi­lak­tiš­kai tik­ri­nan­tis ga­li­ma lai­ku diag­no­zuo­ti li­gas ir gy­ven­ti svei­kai. To­dėl ir bū­ti­na pa­si­ro­dy­ti pas gi­ne­ko­lo­gą, net jei mo­te­ris ne­tu­ri jo­kių nu­si­skun­di­mų. Daž­nai li­gos pra­džio­je – bū­tent ta­da, kai ją dar ga­li­ma sėk­min­gai iš­gy­dy­ti, nu­si­skun­di­mų ga­li ir ne­bū­ti. Dėl to ir ra­gi­na­me tik­rin­tis pro­fi­lak­tiš­kai pe­rio­diš­kai, idea­liu at­ve­ju – bent kar­tą per me­tus.“

Mo­te­ris tu­rė­tų už­si­re­gist­ruo­ti į gi­ne­ko­lo­go kon­sul­ta­ci­ją, jei­gu jau­čia apa­ti­nės pil­vo da­lies skaus­mą, dis­kom­for­tą tarp­vie­tės sri­ty­je. Taip pat rei­kė­tų pa­si­kon­sul­tuo­ti su spe­cia­lis­tu, jei­gu iki 16 me­tų ne­pra­si­dė­jo menst­rua­ci­jos ar­ba jos itin gau­sios, trun­ka il­giau nei de­šimt die­nų, jei pa­ste­bi­mas krau­ja­vi­mas iš makš­ties ne menst­rua­ci­jų me­tu. Pa­si­kon­sul­tuo­ti ne­pa­kenks ir pa­ste­bė­jus neįp­ras­tų iš­sky­rų ar­ba jau­čiant skaus­mą ly­ti­nių san­ty­kių me­tu.

„Gijos Klinikų“ akušerė-ginekologė Rūta Veličkienė

„Jei tik ky­la ko­kių nors klau­si­mų, juo la­biau – jei yra kaž­ko­kių nu­si­skun­di­mų, ma­ma ga­li pa­ly­dė­ti pas gi­ne­ko­lo­gę bet ko­kio am­žiaus paaug­lę. Ga­li­ma tik pa­si­kal­bė­ti, ne­bū­ti­nai iš­kart tik­rin­tis, – sa­ko R.Ve­lič­kie­nė. – Ta­čiau jei mer­gi­na bent tre­jus me­tus gy­ve­na ly­ti­nį gy­ve­ni­mą, tik­rai ver­ta atei­ti pa­si­tik­rin­ti dėl gim­dos kak­le­lio pa­to­lo­gi­jos.“

Ap­žiū­ros me­tu gy­dy­to­jas aku­še­ris-gi­ne­ko­lo­gas įver­ti­na išo­ri­nius ly­ti­nius or­ga­nus, makš­ties glei­vi­nę, gim­dos kak­le­lį. Jei­gu mo­te­ris tu­ri ko­kių nors skun­dų ar­ba jei­gu gy­dy­to­jas įta­ria in­fek­ci­ją, jis ga­li paim­ti makš­ties iš­sky­rų ty­ri­mą. Taip pat at­lie­ka­ma ir vi­daus ly­ti­nių or­ga­nų ap­čiuo­pa, ku­rios me­tu ga­li­ma nu­sta­ty­ti tam tik­rus da­ri­nius ir ki­tus pa­ki­ti­mus. Jei­gu yra in­di­ka­ci­jų, at­lie­ka­mas ult­ra­gar­so ty­ri­mas. Jo me­tu įver­ti­na­ma gim­dos ir kiau­ši­džių būk­lė, nu­sta­to­ma, ar nė­ra da­ri­nių ma­ža­ja­me du­be­ny­je. Jei­gu kon­sul­ta­ci­ja yra pla­ni­nė, pas gy­dy­to­ją aku­še­rį-gi­ne­ko­lo­gą ge­riau ap­si­lan­ky­ti ne mė­ne­si­nių me­tu. Svar­biau­sia – ap­si­lan­ky­mo ne­pla­nuo­ti per menst­rua­ci­jas, nes ty­ri­mų re­zul­ta­tai ga­li bū­ti ne­tiks­lūs.

R.Ve­lič­kie­nė mo­te­ris ra­gi­na per savo šeimos kliniką da­ly­vau­ti vals­ty­bės fi­nan­suo­ja­mo­se pro­fi­lak­ti­nė­se pa­tik­ros pro­gra­mo­se. Lie­tu­vo­je jų yra dvi, jos su­kur­tos va­do­vau­jan­tis rea­lia pa­tir­ti­mi, ste­bė­ji­mais, ser­ga­mu­mo ro­dik­liais. Pir­mo­ji skir­ta mo­te­rims nuo 25 iki 60 me­tų, kai at­lie­ka­mas gim­dos kak­le­lio ci­to­lo­gi­nis ty­ri­mas pa­gal vals­ty­bės fi­nan­suo­ja­mą Gim­dos kak­le­lio vė­žio pre­ven­ci­jos pro­gra­mą. Šis ty­ri­mas at­lie­ka­mas kas tre­jus me­tus. Prog­ra­ma skir­ta gim­dos kak­le­lio vė­žio pre­ven­ci­jai – gim­dos kak­le­lio li­gas ar net vė­žį anks­ti diag­no­za­vus, pa­sak gy­dy­to­jos, pa­svei­ki­mo ti­ki­my­bė ga­na di­de­lė.Mo­te­rims nuo 50 me­tų kas dve­jus me­tus tu­rė­tų bū­ti at­lie­ka­ma ir ma­mog­ra­ma, ku­ri pa­de­da nu­sta­ty­ti, ar krū­ty­se nė­ra iki­vė­ži­nių ir vė­ži­nių pa­ki­ti­mų.

„Mo­te­rims pri­me­na­ma, kad rei­kia pa­si­tik­rin­ti pa­gal pro­fi­lak­ti­nes pro­gra­mas, vie­nos tai da­ro ak­ty­viai, ki­tos – van­giau. Ap­si­lan­ky­mas pas gi­ne­ko­lo­gą tu­rė­tų tap­ti kiek­vie­nos mo­ters įpro­čiu – pa­si­tik­rin­ti tiek pro­fi­lak­tiš­kai, tiek at­si­ra­dus nu­si­skun­di­mų. Ty­ri­mas nei skaus­min­gas, nei la­bai ne­ma­lo­nus, o svei­ka­tą pa­de­da iš­sau­go­ti“, – ti­ki­na aku­še­rė-gi­ne­ko­lo­gė R. Ve­lič­kie­nė.

Šaltinis: žurnalas „Sveikata“, Ai­da Va­lins­kie­nė.